Hva betyr permittering?

Først og fremst er permittering en midlertidig ordning, i motsetning til en oppsigelse. Det er snakk om en fastsatt periode hvor arbeidstaker fritas fra enten hele eller deler av sitt arbeid, og arbeidsgiver fritas sin lønnsplikt. Etter endt permittering har arbeidstaker rett og plikt til å tre inn igjen i arbeidet.

 

Når har arbeidsgivere rett til å permittere?

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Nødvendige kostnadsreduksjoner for å unngå konkurs grunnet ordremangel, ulykker, naturhendelser mm. er alle eksempler på saklig grunn til permittering. Grunnlaget for permittering skal kunne knyttes til selskapet og ikke til deg som arbeidstaker.

Covid-19 og de tiltak myndighetene har iverksatt er nå en gyldig permitteringsgrunn for mange bedrifter og svært mange arbeidstagere opplever å bli permittert på grunn av dette.

 

Hvem betaler lønnen min og hva har jeg krav på?

Normalt sett er det ved permitteringer en varslingstid på 14 kalenderdager før permitteringen trer i kraft. Slik situasjonen nå er har myndighetene redusert varslingstiden til 2 kalenderdager når permitteringen kan knyttes til konsekvensene av Coronautbruddet.

Med virkning fra 20. mars 2020 er perioden arbeidstakeren har krav på lønn 20 arbeidsdager. Denne perioden er delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og staten (18 dager). Arbeidsgiver betaler full alminnelig lønn i to dager. Staten betaler deretter lønn inntil 6G (NOK 599.148) fra dag 3 til og med dag 20. Husk, du må selv registrere deg hos NAV og søke om dette (dagpenger).

Du kan være permittert inntil 26 uker med krav på dagpenger fra NAV. Etter de første 20 arbeidsdagene, som er beskrevet over, vil dagpengene bli redusert til 80% av inntekt opptil 3G (NOK 299.574) og 62,4% av inntekt mellom 3G og 6G.

NB: Du må ha en inntekt på minimum 0,75G (NOK 74.894) for å ha rett på dagpenger.

 

Sykefravær i permittering – hva skjer hvis jeg blir syk?

Skulle du bli sykemeldt under permitteringen kan permitteringsperioden forlenges tilsvarende fraværet. Du vil da få utbetalt sykepenger basert på dagpengegrunnlaget. Blir du sykemeldt før permittering iverksettes har du krav på fulle sykepengerettigheter fra folketrygden.

 

Hva er oppsigelsestiden når jeg er permittert, og hva med lønn i oppsigelsestid?

Du kan si opp arbeidsforholdet mens du er permittert med en oppsigelsestid på 14 dager, men du vil mest sannsynlig da ikke ha krav på lønn i oppsigelsestiden.

 

Kilder: Nav, Arbeidstilsynet og regjeringen.no